Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Rosi Fashion 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou rosifashion.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho: Anežka Lorinczová RoSi , Šafáriková 17, 048 01 Rožňava

IČO: 46403043

DIČ: 1082521308

Bankové spojenie:  SK71 0200 0000 0029 4844 6559

Zapísaný  v obchodnom registri Okresného súdu / Okresným úradom v Rožňave, číslo živnostenského registra: 850-10743 .

E-mail:obchod@rosifashion.sk

Tel. číslo: 0917 887105

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

Článok I – Pojmy

Predávajúci

Spoločnosť RoSi, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.rosifashion.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.rosifashion.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.rosifashion.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.rosifashion.sk. vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol: - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, - riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  • vlastnostiach Tovaru,
  • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
  • Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) bankovým prevodom, alebo

b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

c) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 3pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do ..... pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese obchod@rosifashion.sk.

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 2. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 4. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 

vzor Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie aj v editovateľnom formáte (.rtf) nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu

Poznámky pod čiarou


1)

Doplniť názov domény, napr. www.topanky.sk, alebo www.detskeoblecenie.eu a pod.

2)

Doplniť názov domény, napr. www.topanky.sk, alebo www.detskeoblecenie.eu a pod.

3)

Nižšie vymenované údaje musí predávajúci poskytnúť. Vyplýva to z viacerých zákonov: § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., a § 3 ods. 1 písm. b)c)d) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3a zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

4)

Príklad. Ak má predávajúci sídlo/miesto podnikania v Bratislave, je príslušným orgánom dozoru SOI v Bratislave.

5)

Niektoré e-shopy vyžadujú k nákupu aj registráciu na tom danom e-shope. Niektoré ale nie, vtedy stačí ustanovenia o registrácii, prihlasovaní, odstrániť.

6)

Ak sa prostredníctvom stránky poskytujú služby, musí spotrebiteľ udeliť výslovný súhlas aj v nasledovných prípadoch (§ 4 ods. 6 a 8 zákona č. 102/2014 Z. z.): - súhlas s poskytovaním služby, ak má jej poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ úplným poskytnutím služby stratí právo na odstúpenie, alebo ak ide o poskytovanie elektronického obsahu: - súhlas s poskytovaním elektronického obsahu, ak má jeho poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ stratí svoje právo na odstúpenie. V súvislosti s poučením, § 4 ods. 6 a 8 zákona č. 102/2014 Z. z. 

7)

V zmysle § 6 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci bezodkladne poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktoré obsahuje nielen informácie z konkrétnej objednávky, t.j. vlastnosti tovaru, cena a pod. ale aj ďalšie informácie – napr. poučenie o práve odstúpiť od zmluvy, poučenie o zodpovednosti za vady, postup pri vybavovaní reklamácií a pod. Všetko toto má predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči. Trvanlivým nosičom je aj e-mail. Je ekonomicky výhodnejšie posielať tieto informácie e-mailom, než napr. na CD/DVD, alebo písomne. Všetky tieto informácie musí mať spotrebiteľ bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo najneskôr pri dodaní tovaru. Odporúčam vyššie uvedené informácie zasielať spotrebiteľovi bezodkladne po objednaní, nie až pri dodaní tovaru, lebo aj z § 5 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. vyplýva povinnosť potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.

8)

Tieto spôsoby sú najčastejšie. Ešte môže mať predávajúci na to špeciálnu funkciu, alebo formulár, ktorý sa odošle nejakým tlačidlom. Ak má E-shop takéto osobitné spôsoby odstúpenia, musí predávajúci myslieť na to, že podľa § 8 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.ihneď po prijatí odstúpenia musí spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči potvrdiť prijatie odstúpenia.

9)

Ak predávajúci nechce znášať náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľom, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, musí spotrebiteľa podľa § 10 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. informovať o tom, že spotrebiteľ znáša tieto náklady.

10)

Toto sú zákonné dôvody. Predávajúci by si mal ale vybrať tie, ktoré sa na predaj tovaru v jeho e-shope/ poskytovanie služieb na diaľku vzťahujú v súvislosti s konkrétnymi podmienkami

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 •          122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
 •          102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

Produkt bol úspešne pridaný k porovnaniu produktov!